92-gruppens høringssvar til Danmarks RePower-EU-kapitel

17. april 2023

Læs høringssvaret som pdf
92-gruppens høringssvar består primært af vedhæftede ”Akutpakke for Klimaet”, der indeholder en stribe klimatiltag, der samlet kan give yderligere reduktioner på ca. 6,3 MT CO2e.

Høringsproces i blinde
Det nye RePowerEU-kapitel, hvor Danmark har mulighed for at få finansieret 1,5 mia. kroner til energiinvesteringer, er en tilføjelse til den danske Corona recovery plan (RRP) fra 2021, hvor Danmark står til at modtage ca. 11,5 mia. kroner.
Da RePowerEU-kapitlet altså er en del af RRP’en, skal Danmarks RePowerEU-kapitel (jf. RRF-forordningen 2021/241, art 18, stk. 4, punkt q) ligeledes redegøre for, hvordan civilsamfundsorganisationer og andre relevante interessenter er blevet inddraget i RRP-processen og hvordan interessenternes input afspejles i genopretnings- og resiliensplanen.
Den danske RRP blev besluttet helt uden inddragelse af civilsamfundsorganisationer. Det lader nu til at gentage sig med RePowerEU-kapitlet. Høringen om det danske RePowerEU-kapitel gennemføres således uden, at Regeringen fremlægger sit udkast til RePowerEU-kapitel. Dermed er stakeholders fra start afskåret både fra at rose gode tiltag og fra at kritisere eventuelle uhensigtsmæssige tiltag i regeringens RePowerEU-forslag.

Akut behov for nye danske klimatiltag
Det står med IPCC’s AR6 Syntese rapport fra marts 2023 endnu engang klart, at der er stort behov for yderligere klimatiltag globalt i forhold til hvad der allerede er gennemført.
Ligeledes står det med Klimarådets statusrapport fra 28. februar 2023 klart, at Danmark med de tiltag, der indtil nu er vedtaget, er bagud både med hensyn til at realisere vore nationale reduktionsmål for 2025 og 2030 og med hensyn til at efterleve vore reduktionsforpligtelser overfor EU (specifikt i non-ETS-sektoren og LULUCF sektoren).
Der er således alt mulig grund til at udnytte muligheden for at omsætte de 1,5 mia. kroner Danmark modtager fra RePowerEU til at virkeliggøre yderligere og nye reduktioner i forhold til hvad, der allerede er aftalt.
92-gruppen anbefaler konkret, at RePowerEU-pengene bruges på at gennemføre energitiltagene i den vedhæftede ”Akutpakke for Klimaet”, der indeholder en stribe klimatiltag, som samlet leverer ca. 6,3MT CO2.

Modsat fremgår det, af det minimale høringsmateriale regeringen har gjort tilgængeligt, at det er regeringens hensigt at hjemtage EU-pengene, men IKKE at bruge RePowerEU-pengene til at gennemføre nye energi- og klimatiltag.

”Regeringen støtter overordnet ambitionen i Kommissionens forslag om en hurtig udfasning af russisk fossil energi og finder, at en udfasning af EU’s afhængighed af russisk fossil energi skal ske hurtigst muligt. Regeringen finder det samtidig vigtigt, at der fra dansk side arbejdes målrettet efter at hjemtage så mange midler fra EU som muligt. På den baggrund og i lyset af den særdeles korte tidsperiode til at udarbejde det påkrævede kapitel, lægges der op til, at de danske REPowerEU-midler primært søges anvendt på allerede aftalte tiltag, som falder inden for REPowerEU-formålene og er igangsat efter retsaktens skæringsdato d. 1. februar 2022.”

RePowerEU blev aftalt den 14. december 2022. EU-landene har således haft over fire måneder til at udarbejde deres RePowerEU-kapitler. Det kan ikke betegnes som en ”særdeles kort tidsperiode”.

Modsat regeringens fremsatte holdning opfordrer 92-gruppen på det kraftigste til, at RePowerEU-midlerne anvendes efter hensigten til at gennemføre nye tiltag (dvs. nye tiltag der er aftalt efter 14. dec. 2022 og gennemføres inden august 2026). Det er nødvendigt både for at afhjælpe Danmarks fossile afhængighed (jf. RePowerEU-formålene) og nødvendigt for at vi kommer i mål med nationale klimamål og vore EU forpligtelser (jf. Klimarådets Statusrapport).

Med venlig hilsen
Sekretariatsleder Troels Dam Christensen
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, som i denne sag er tegnet af:

Care Danmark
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
Den Grønne Ungdomsbevægelse
DIB
Global Aktion
Greenpeace
Kvindernes U-landsudvalg
Klimabevægelsen
Mellemfolkeligt Samvirke
Natur og Ungdom
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net
Nyt Europa
Oxfam IBIS
Rådet for Bæredygtig Trafik
Sex &Samfund
VedvarendeEnergi
Verdens Skove
World Animal Protection Danmark

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer