Fosfor er både et ressource- og et forureningsproblem

Af Christian Ege, seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling


Kvælstof og fosfor er de to vigtigste næringsstoffer, som udledes til vandmiljøet og kan skabe algeopblomstring og efterfølgende iltsvind. Der har hidtil været mest fokus på kvælstof, men i Rådet for Grøn Omstilling har vi i et projekt finansieret af Veluxfonden sat fokus på fosfor. Denne udledning skader især søer og fjorde, men også hele Østersø-området er ramt.

Fosfor er ikke kun et forurenings-, men også et ressourceproblem. Hvis vi ikke lærer at recirkulere fosfor, risikerer ressourcen at slippe op – ganske vist tidligst om 100-200 år, men konsekvenserne, hvis det sker, vil være helt katastrofale, idet man ikke kan dyrke landbrug uden fosfor. Fosfor udvindes ret få steder på kloden. Langt de største forekomster findes i Marokko, i det besatte Vestsahara – et meget ustabilt område.

Danmark importerer fosfor på to måder – i form af kunstgødning og som fosforindhold i foder, særligt i soja fra Sydamerika.

Vi skal lære at recirkulere, både for at undgå forurening her i landet og for ikke at medvirke til udtømning af de globale ressourcer. Det kan vi gøre ved at:

  • Sikre at der ikke overgødes med fosfor ved udspredning af husdyrgødning, men at denne fordeles langt bredere, så også planteavlerne kan bruge den, frem for at købe kunstgødning. Det kan gøres ved at sende husdyrgødningen til biogasanlæg og gylleseparering
  • Udfase import af foder, særligt soja, og i stedet selv dyrke proteinafgrøder – bælgfrugter samt græs til raffinering
  • Sikre at organisk affald fra byerne (husholdninger, industri, detailhandel, storkøkkener) sendes til biogasanlæg frem at blive brændt – restproduktet fra biogasanlæg kan nemlig spredes på markerne, så afgrøderne kan udnytte fosfor-indholdet
  • Lægge en afgift på import af fosfor i kunstgødning og foder, som vil gøre det mere rentabelt at recirkulere og fordele fosfor, både fra husdyrbrug og byer
  • Tage sårbare jorde ud af omdrift og sænke antallet af husdyr, så det svarer til den mængder foder, der kan dyrkes i Danmark
  • Ændre EU's landbrugsstøtte, så en langt større del bruges som støtte til udtagning af jord, miljøteknologi og grønnere driftsformer.
Rådet for Grøn Omstilling holder webinar ’Fosfor i et bæredygtigt landbrug – Lancering af scenarie og debat’ mandag den 22. februar 2021 kl. 13-16.30. Program og tilmelding her.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer