Høringssvar vedrørende IFU´s nye ligestillingspolitik

Globalt Fokus og 92-gruppen takker for invitationen til at give kommentarer og forslag til IFU’s ”Gender Policy”. Vi ser det som en positiv udvikling at IFU udarbejder en ny politik med det formål at styrke ligestilling mellem kønnene, inklusive styrkelse af kvinders rettigheder, (herefter ligestilling) og bæredygtighed i deres investeringer. IFU udviser en nødvendig ansvarstagen for danske og internationale virksomheders aktiviteter i udviklingslande, som udføres med støtte fra den danske stat.
I dette høringssvar præsenterer vi vores anbefalinger til konkrete justeringer og forbedringer, der kan bidrage til at styrke politikken yderligere.

1. Forpligtelser og ambitioner

I dokumentets nuværende form refereres der konkret til FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling samt UN Global Compact’s Women’s Empowerment Principles (WEP’s).

Idet ligestilling og styrkelse af kvinders rettigheder er indbefattet i menneskerettighederne, anbefaler vi, at der tilføjes, at IFUs ligestillingspolitik skal ses i sammenhæng med IFU’s menneskerettighedspolitik.

Politikken bør ligeledes henvise til FNs Retningslinier for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP), som er det autoritative globale instrument for arbejdet med menneskerettigheder i erhvervslivet og således en væsentlig referenceramme for IFU’s arbejde med at styrke ligestilling i investeringer. En reference til UNGP indikerer ligeledes at IFU integrerer en menneskerettighedsbaseret tilgang til ligestilling, herunder forpligter sig til at integrere ligestilling i due diligence processer.

Vi foreslår at indskrive:

”This gender equality policy reflects IFU’s commitment to adhering to recognised international standards and guidelines, including UN Global Compact’s Women’s Empowerment Principles, UN Guiding Principles on Business and Human Rights and OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct and to contribute to the realisation of the UN Sustainable Development Goals, as defined in IFU’s sustainability policy. The policy should be read in conjunction with IFU’s Human Rights Policy, which outlines IFU’s commitment to promote and integrate Human Rights, including the rights of women as outlined in key commitments such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and Beijing Declaration and Platform for Action and subsequent updates. ”

I færdiggørelsen og operationaliseringen af Ligestillingspolitikken bør IFU desuden kigge nærmere på FNs Menneskerettighedsarbejdsgruppes kommende guide: “Gender dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights -Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises”3. Guidelinen, som pt. er i udkast, indeholder en række konkrete anbefalinger, herunder hvad en ligestillingspolitik bør indeholde. Den endelige guide bliver præsenteret den 26. juni 2019 i forbindelse med det 41. Human Rights Council ved FN i Geneve.

2. Teksten bør præcisere, at FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling er tværgående mål

FNs Verdensmål er en bred udviklingsdagsorden for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling. Målene skal derfor anskues i en bred udviklingssammenhæng. I dokumentets nuværende form refererer IFU således til SDG’erne:

”The SDG’s with specific relevance for this policy are SDG 3, Good Health and Well-being, SDG 5, Gender Equality, SDG 8, Decent Work and Economic Growth SDG 10, Reduced Inequalities”.

Vi anbefaler at IFU præciserer, at de 17 verdensmål er uadskillelige mål for bæredygtig udvikling og skal således anskues i et sammenhængende perspektiv for at skabe social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling i det globale nord og syd. Dette anbefales ikke mindst i lyset af virksomheders tendens til at fokusere deres bæredygtighedsindsats på enkelte SDG’er fremfor at beskæftige sig med SDG’erne som en samlet ramme, hvor man som virksomhed står til ansvar på alle SDG’er. Samtidig kan det med fordel fremhæves at mens de 17 verdensmål er en samlet ramme for bæredygtig udvikling, betragtes ligestilling som en forudsætning for alle andre mål og er derfor både et selvstændigt mål samt et tværgående fokusområde, som bør integreres bedre i de resterende verdensmål.

3. En holistisk tilgang til ligestilling i relation til due diligence (rettidig omhu) og konsultation

Sundhed er en af mange udviklingsprioriteter og har som de fleste en kønsdimension. IFU kan med fordel begrunde, hvorfor netop sundhed er fremhævet som et særligt fokusområde i Ligestillingspolitikken, eksempelvis ved at præcisere sammenhængen mellem sundhed og ligestilling. 

Der er desuden en lang række barrierer og udfordringer baseret i sociale, kulturelle traditioner, normer og strukturer som bidrager til diskrimination af kvinder, herunder barrierer som hindrer kvinder lige deltagelse og muligheder i den private sektor. Disse barrierer inkluderer, men er ikke begrænset til eksempelvis manglende forståelse og respekt for retten til sundhed for både mænd og kvinder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder.

Af barrierer kan nævnes:
• Graviditets og barselsrelateret diskrimination og chikane på arbejdspladsen
• Kvinders ulige repræsentation på arbejdsmarkedet som en følge af sociale og kulturelle forhold. der fastholder kvinder i stereotype kønsroller, der udmønter sig i at mange kvinder har et disproportionalt ansvar for børn og husarbejde.
• Kønssegregering på arbejdsmarkedet, med generelt lavere løn og dårligere arbejdsforhold i kvindedominerede industrier/erhverv som følge af diskrimination mod kvinder. Konsekvensen af det såkaldte gender pay gap er blandt andet dårligt dårlig ernæring samt dårlig seksuel og reproduktiv sundhed - særligt for kvinder og unge piger i den fødedygtige alder.
• Kvinders underrepræsentation i ledelse.
• Sexchikane og vold mod kvinder og mænd på arbejdspladsen, der bidrager til fysisk og psykisk mistrivsel og dårligt helbred.
• Manglende adgang til uddannelse, efteruddannelse, kredit og finansielle produkter blandt kvinder.

Vi anbefaler således at IFU i ligestillingspolitikken forpligter sig til at promovere ligestilling ved at addressere en bred vifte af kønsbaserede barrierer. Relevante barrierer og problemstillinger kan identificeres som led i en en grundig due diligence proces samt konsultation med relevante interessenter. Helt konkret bør IFU integrere en ligestillingslinse i arbejdet med due diligence som en del af ansvarlig virksomhedsførelse. Her skal det bemærkes at der i afsnittet “workforce participation” netop nævnes en række tiltag som IFU ønsker at promovere i deres investeringer (portfolio companies), som sigter bredere.

4. Fremhæv erhvervslivets rolle samt sociale fordele ved øget ligestilling

I afsnittet ”Scope and introduction” fremhæver IFU de kommercielle fordele ved øget ligestilling. IFU bør præcisere og balancere de udviklingsmæssige og kommercielle fordele ved øget ligestilling både i virksomheder og som følge af virksomheders aktiviter. Derudover kan IFU med fordel fremhæve, hvorledes virksomheder kan fungere som løftestang for bæredygtig udvikling til gavn for medarbejdere, virksomheder og samfund.

Vi foreslår at indskrive i afsnit 5:

IFU believes that gender equality is a universal right. Consequently, the private sector holds a responsibility and plays an important role in accelerating sustainable development by, among other things, integrating gender equality in company practices and giving voice to women in the workplace e.g through trade unions. Opportunities exist to simultaneously strengthen gender equality, empowerment and rights of employees and communities while at the same time creating value for companies by integrating gender equality in company leadership and corporate culture, business practices, workplace policies and occupational health and safety initiatives”.

Vi forslår derudover at indskrive i afsnit 8:

”IFU believes there are both development and social as well as commercial benefits to investing in gender equality and women’s empowerment. When women and men have the same opportunities and support to realise their rights, they are better able to achieve their full potential as individuals and employees. This benefits companies who in turn are able to reduce absence, reduce staff turnover, attract loyal and qualified employees. Moreover, companies that integrate a gender lens to their business strengthen the future- readiness of their company and can contribute to the societies in which they operate while reaping the benefits of having a gender-diverse company”.

5. IFU som organisation

Politikken bør berøre, hvordan IFU allerede fremmer eller vil fremme ligestilling i egen organisation, eksempelvis i forhold til konkrete målsætninger der vedrører arbejdsforhold og muligheder (f.eks kønsbalance på tværs af organisation, ligeløn, efteruddannelse og træning) samt udvikling af personale initiativer, politikker og retningslinier med et kønsperspektiv (eksempelvis i relation til rekruttering og fastholdelsespolitik, work-life balance, retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sexchikane).

6. Investeringer

IFU bør i politikken fremhæve at virksomheder (portfolio companies) - ud over at overholde national lovgivning og internationale forpligtelser i overensstemmelse med IFU’s krav og aktive støtte - bør udvikle og implementere konkrete ligestillingspolitikker, mekanismer, inklusiv safeguarding/grievances mekanismer, og praksisser, der kan bidrage til at styrke ligestilling og ansvarlig virksomhedsførelse i den enkelte virksomhed. Dette kan medvirke til at konkretisere politikken over for virksomheder og andre relevante aktører samt skabe et grundlag for styrket monitorering, evaluering, dataindsamling og systematisk rapportering. Dette kan gøres ved at styrke afsnittet “workforce participation”, herunder at præcisere at foreningsfrihed og adgang til kollektiv forhandling kan bidrage til at styrke kvinder på arbejdspladsen. Det anbefales igen, at trække på udkastet til guidelinen: Gender dimensions of the Guiding Principles on Business and Human Rights - Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises.

7. Fremhæv fordele ved reduceret gender gap

Under afsnittet ”Reducing Gender gap in financial inclusion” fremsætter politikken et specifikt fokus på adgang til finansielle services for kvindelige entreprenører. Dette afsnit kunne med fordel udvides så fokus er på kvinder bredt set – herunder kvindelige entreprenører. Ydermere kan IFU med fordel udbygge argumentationen i afsnittet ved at henvise til, hvordan adgang til finansielle services biddrager til at styrke kvinders økonomiske uafhængighed og derigennem beslutningskompetence. Dette kan biddrage til at kvinder i højere grad inddrages på tværs af organisation som et greb til at fremme ligestilling og økonomisk empowerment

Vi forslår at indskrive følgende tekst i afsnittet:

”IFU will invest in financial institutions in developing countries with a clear strategy and track record of providing quality financial services to all women, including female entrepreneurs. Access to quality financial services can contribute to strengthen economic empowerment and decision-making power of women. This is a powerful approach to combat gender inequality and simultaneously improve the conditions for female entrepreneurship and innovation in a given country.”

8. Understreg vigtigheden af operationalisering af politikken, inklusiv monitorering, evaluering og dataindsamling i afsnittet Tracking Progress

Ligestillingspolitikken nævner, at IFU har som ambition at gøre en forskel på ligestillingsområdet:

“IFU’s ambition is to make a real difference in gender equality in its investments and to keep developing new approaches that will maintain IFU as a front-runner in gender equality in private sector investments in developing countries and thereby attract other investors to follow suit.”

Det er her nødvendigt at se på andres erfaringer med, hvad der virker, og hvad der kan skabe resultater i form af ligestilling mellem kønnene, for eksempel ved at indgå i samarbejder og partnerskaber med andre danske og internationale organisationer, der arbejder med ligestilling mellem kønnene i den private sektor, som for eksempel 3F, Ulandssekretariatet, Oxfam, Institut for menneskerettigheder, ILO og UNWOMEN. Engagementet i DFI Gender Finance Collaborative er i den forbindelse et positivt skridt. IFU kan med fordel i færdiggørelsen af ligestillingspolitikken samt dens operationalisering lade sig inspirere af eksempelvis Finnfund og EBI.

For at leve op til ambitionerne, bør politikken også i højere grad beskrive, hvorledes politikken vil blive operationaliseret. I afsnittet ”Tracking progress” kan IFU med fordel fremhæve og konkretisere vigtigheden af at måle på udvikling og indsamle data, inklusiv sexdisaggregeret data. Dette bidrager ikke kun til at holde IFU til ansvar, men også til at skabe en brændende platform for øget investering i ligestilling blandt virksomheder. Hvis IFU måler udvikling og fremskridt vil de være i stand til, i højere grad, at dokumentere gevinsterne ved denne indsats. Samtidig bidrager dokumentation til indsamling af vigtig viden om, hvorfor der skal investeres i ligestilling.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer