92-gruppens anbefalinger til Danmark ifm. Biodiversitetskonventionen COP13 december 2016

November 2016

92-gruppens anbefalinger til Danmark ifm. Biodiversitetskonventionens COP13 december 2016

Resume:

På vej mod 2020-målene
92-guppen anbefaler, at den danske regering ved COP13 i Mexico arbejder for, at alle lande:
• Iværksætter de nødvendige tiltag for at nå i mål med de 20 Aichi-biodiversitetsmål, der skal opfyldes senest i 2020
• Udarbejder konkrete og tidsfastsatte handlingsplaner inden COP14 i 2018 til udmøntning af de Aichi-mål, hvor der har været mindst fremdrift
• Forstærker indsatsen mod at opfylde Aichi-mål 11 om beskyttelse af mindst 17 % af landarealet og 10 % af havarealet

Finansiering
92-gruppen anbefaler, at den danske regering:
• Lægger pres på alle donorlande for at øge ressourcemobiliseringen til finansiering af biodiversitet
• Øger puljen til udviklingsbistand på finansloven væsentligt herunder genoptager og øger støtten til biodiversitetsrelaterede indsatser
• Lægger pres på alle parter for at øge finansieringen af biodiversitetsindsatser fra nationale kilder

Mainstreaming
92-gruppen anbefaler, at den danske regering støtter forslagene til mainstreaming og presser på for, at:
• Der tages konkrete beslutninger, der sikrer en reel og virkningsfuld mainstreaming af biodiversitetshensyn
• Der ud over mainstreaming i landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur stilles krav om yderligere at integrere biodiversitet og biodiversitetshensyn i alle relevante sektorer, herunder råstofindvinding og minedrift, energiproduktion, drift og udvikling af byer, infrastruktur og den finansielle sektor mv.

FN’s verdensmål
92-gruppen anbefaler, at den danske regering arbejder for, at COP 13:
• Benytter FN’s 17 verdensmål som en unik anledning til at skabe opmærksomhed om betydningen af biodiversitet for bæredygtig udvikling
• Støtter sammentænkningen med de nye verdensmål, men samtidigt fastholder, at de 20 Aichi-biodiversitetsmål frem til 2020 er rammen og målene for parternes arbejde med at bevare biodiversitet - og at dette ikke må svækkes ved at flytte fokus til verdensmålene

Biodiversitet og klima
92-gruppen anbefaler, at den danske regering arbejder for, at COP 13 sikrer, at:
• Beslutninger under klima- og biodiversitetskonventionerne tænkes tæt sammen, således at løsningerne på klimakrisen bliver økosystembaserede og tager hensyn til bevarelsen af biodiversitet

Genopretning af naturområder
92-gruppen anbefaler, at den danske regering arbejder for, at COP 13:
• Vedtager en ambitiøs handlingsplan med prioriterede indsatser, der kan accelerere fremdriften i Aichi-biodiversitetsmål 14 og 15 gennem konkrete naturgenopretnings-indsatser
• Sikrer at alle lande udarbejder en national handlingsplan for genopretning af økosystemer

Sikring af oprindelige folks rettigheder
92-gruppen anbefaler, at den danske regering fortsat arbejder for at:
• Sikre oprindelige folks rettigheder og indflydelse ifm. beslutningerne fra COP13

Samlede anbefalinger

92-gruppens anbefalinger til Danmark ved COP13 om biodiversitet

Med udgangspunkt i konklusionerne fra SBSTTA 19 og 20, SBI 1 og forhandlingsdokumenterne til COP 13, er organisationernes synspunkter og anbefalinger til regeringen i forbindelse med forhandlingerne ved Biodiversitetskonventionens 13. partskonference (COP13) 4.-17. december 2016 i Mexico her samlet.

92-gruppen håber, at regeringen vil tage organisationernes synspunkter til sig, og arbejde herfor både i forbindelse med forberedelsesprocessen i EU og FN, samt ved selve forhandlingerne i Mexico.

92-gruppens fokusområder ved COP 13 er:

1. Opfølgning på den globale strategiske plan for biodiversitet 2011-2020
2. Opfølgning på ressourcemobilisering og finansiel mekanisme
3. Mainstreaming af biodiversitet
4. Biodiversitetskonventionen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
5. Biodiversitet, klima og klimakonventionen
6. Beskyttede områder og naturgenopretning
7. Global Biodiversity Outlook 5, den 6. landerapport samt indikatorer til vurdering af fremskridt mod de 20 Aichi-biodiversitetsmål
8. Traditionel viden og oprindelige folk

1. Opfølgning på den globale strategiske plan for biodiversitet 2011-2020

Ved COP 13 skal parterne drøfte og beslutte en række strategiske handlinger, der har til formål at øge den nationale implementering af den strategiske plan for biodiversitet samt at nå de 20 Aichi-biodiversitetsmål.

92-gruppen anerkender, de fremskridt der er sket på det globale niveau i arbejdet for at implementere de 20 Aichi-biodiversitetsmål samt de resultater, der er opnået via de regionale kapacitetsopbyggende workshops i det centrale Asien, Latinamerika og Caribien samt Afrika.

Midtvejsevalueringen i Global Biodiversity Outlook 4 (2014) viste dog, at selv om der er fremskridt for nogle mål, er der fortsat langt igen. For flere mål er verden end ikke slået ind på rette kurs endnu trods det, at vi er over halvvejs mod deadline i 2020. Særligt bekymrende er det, at mål der havde frist i 2015 ikke er nået (mål 10 og mål 17), og at der har vist sig at være ringe fremdrift i implementeringen af mål, der har særlig betydning for den globale biodiversitet blandt andet mål 5 (levesteder), mål 11 (beskyttede områder) og mål 12 (truede arter).

92-gruppen minder om, at parterne ved COP 10 forpligtede sig til at udmønte samtlige 20 Aichi-biodiversitetsmål senest i 2020, - ikke blot udvalgte mål. Bevaring og genopretning af biodiversitet og bæredygtig brug af naturens ressourcer er integreret i FN’s globale mål for bæredygtig udvikling, der rækker frem til 2030. Det skal ses som en erkendelse af, at biodiversitetsbevarelse og en klode i balance er en forudsætning for at sikre sundhed og velstand globalt – og ikke som et udtryk for, at 2020-målene kan udskydes endnu et 10-år.

Anbefalinger til regeringen

Det er helt afgørende for tiltroen til de globale processer, at alle parter nu iværksætter de nødvendige tiltag for at nå i mål rettidigt med den strategiske plan og de 20 Aichi-biodiversitetsmål. 92-gruppen anbefaler derfor, at Danmark arbejder for at COP 13:

• Lægger pres på de lande, der endnu ikke har vedtaget nationale mål med afsæt i de 20 Aichi-biodiversitetsmål samt lande, der fortsat mangler at udarbejde en opdateret strategi og handlingsplan for biodiversitet på nationalt niveau i overensstemmelse med Aichi-biodiversitetsmål 17.

• Lægger pres på EU og øvrige donorlande for at øge ressourcemobiliseringen i overensstemmelse med Aichi-biodiversitetsmål 20, samt lægger pres på modtagerlande for at opgøre og indberette finansieringsbehov og mobilisere finansiering fra nationale kilder.

• Lægger pres på alle lande for at identificere og eliminere datamangler med henblik på at kunne monitorere fremdrift i udmøntningen af samtlige 20 Aichi-biodiversitetsmål frem mod COP 14 og COP 15, samt fortsætter støtte til kapacitetsopbygning i de lande der har behov for det i overensstemmelse med Aichi-biodiversitetsmål 19.

• Træffer beslutning om, at alle lande skal udarbejde konkrete og tidsfastsatte handlingsplaner inden COP 14 til udmøntning af de Aichi-biodiversitetsmål, hvor der har været mindst fremdrift – med særligt fokus på de mål som kan drive målopfyldelse på andre områder – samt mobilisere de nødvendige ressourcer til at udmønte sådanne handlingsplaner.

• Særligt for Aichi-biodiversitetsmål 11 (beskyttede områder):
o Noterer sig at Asien med 12,4 % og Europa med 13,6 % areal udlagt som beskyttede områder ligger under det globale gennemsnit på 15,4 % af verdens landareal udpeget som beskyttede områder og et stykke fra målet på 17 %.
o Noterer sig at Mellemøsten med 1 %, Caribien med 1,2 %, Centralamerika med 2,1 %, Afrika med 2,4 % og Europa med 3,9 % af det marine areal udlagt som beskyttede områder ligger under det globale gennemsnit på 4,3 % af verdens havarealer og langt fra målet om 10 % af havarealet.
o Lægger pres på alle lande øger udpegningen af beskyttede områder, der hvor det gavner biodiversiteten mest (både på arts- og økosystemniveau) og hvor det forbedrer den økologiske repræsentativitet, samt beslutter at alle parter inden COP 14 har evalueret effektiviteten af den nuværende beskyttelse og forvaltning af udpegede naturområder. Sådan en undersøgelse kan indgå i den 6. landerapport.
o Beder CBD Sekretariatet om at udvikle fælles kriterier for, hvornår områder er effektivt forvaltede.

Baggrund

Den globale strategiske plan for biodiversitet fra 2011-2020 med de 20 Aichi-biodiversitetsmål skal i sin helhed udmøntes i de 196 partslande senest ved udgangen af 2020. Det er tidligere besluttet, at fremdriften i udmøntningen af den globale strategiske plan skal vurderes forud for hver samling.

På baggrund af evalueringen af fremdriften i implementeringen af de 20 Aichi-biodiversitetsmål i ”Global Biodiversity Outlook 4: A midterm assessment of progress towards the implementation of the strategic plan for biodiversity” fra 2014, har SBSTTA 19 og 20 identificeret de mål, hvor der har været mindst fremdrift på det globale niveau. Særligt blev der her peget på mål 11 (beskyttede områder) og 12 (truede arter). Der er også fremlagt analyser for mål 5 (levesteder) og 15 (genopretning af økosystemer) med særligt fokus på skov. SBSTTA 19 og 20 har fremlagt forslag til ekstra indsatsområder for at øge fremdriften for disse mål frem mod 2020.

2. Opfølgning på ressourcemobilisering og finansiel mekanisme

På COP 13 skal parterne evaluere fremdriften mod at nå de globale mål for ressourcemobilisering, som blev vedtaget ved COP 12. Parterne skal også drøfte behovet for handling med afsæt i de enkelte landes indrapporteringer til konventionssekretariatet. Det er således en opgave, at se på i hvilket omfang den nationale og globale ressourcemobilisering rækker i forhold til de identificerede behov. Beslutning om finansieringsbehov vil føde ind til revisionen af GEF-programmet gældende for perioden 2018-2022.

92-gruppen anerkender, at Danmark tidligere har været en vigtig bidragsyder gennem udviklingsbistanden og de tidligere bistandsprogrammer samt enkeltministeriers bidrag til kapacitetsopbygningsworkshops, særligt for de afrikanske lande.

92-gruppen har dog noteret sig, at Danmark nu ser ud til at have ændret kurs. På finansloven for 2016 er bistanden til den internationale indsats for at bevare biodiversitet således beskåret voldsomt, hvis ikke helt fjernet. Det gælder fx bidrag til UNEP, GEF og SIGAR samt Udenrigsministeriets ramme for Grøn Vækst.

Global Biodiversity Outlook 4 advarede om, at parterne samlet set ikke når de 20 Aichi-biodiversitetsmål som planlagt i den globale strategiske plan for biodiversitet 2011-2020 i det nuværende tempo. Stats- og Finansministre bør bringes til den forståelse, at uden øget ressourcemobilisering og uden udfasning af skadelige subsidier, så bringes tabet af biodiversitet ikke til ophør.

Anbefalinger til regeringen

Uden fortsatte bidrag fra verdens rigeste lande, når verden ikke i mål. Hverken til 2020 eller på sigt. Der er brug for Danmarks bidrag og der er brug for bidrag fra EU. Derfor anbefaler 92-gruppen, at Danmark arbejder for, at COP 13:

• Lægger pres på alle donorlande for at øge ressourcemobiliseringen i overensstemmelse med Aichi-biodiversitetsmål 20

• Lægger pres på alle modtagerlande for at få opgjort og indberettet deres finansieringsbehov rettidigt

• Lægger pres på at alle parter øger finansieringen til biodiversitetsindsatser fra nationale kilder

92-gruppen opfordrer yderligere regeringen til at øge puljen til udviklingsbistand på finansloven væsentligt, og herunder også at genoptage og øge støtten til biodiversitetsrelaterede indsatser. Samtidig er det helt centralt, at indsatser for at bevare og forbedre biodiversitet på land og i havene (herunder Verdensmål 14 og 15) bliver inkluderet i Danmarks endelige ”Udviklingspolitiske og humanitære strategi”. Dette blandt andet fordi, adgang til og bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne er af afgørende betydning for at skabe en bæredygtig udvikling for verdens fattigste og mest udsatte befolkningsgrupper.

Baggrund

Ved COP 11 vedtog parterne konkrete mål for ressourcemobiliseringen baseret på en global baseline. Blandt andet blev det besluttet, at den samlede biodiversitetsrelaterede finansiering fra internationale kilder til udviklingslande skulle fordobles i 2015 og som minimum holdes på det niveau frem til 2020. Formålet var at sikre tilførsel af markant flere finansielle ressourcer.

3. Mainstreaming af biodiversitet

På COP 13 skal parterne vedtage en pakke med handlinger, som skal øge implementeringen af konventionens mål og den globale strategiske plan for biodiversitet gennem mainstreaming af biodiversitet i de relevante sektorer. Særligt sættes der fokus på landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur.

92-gruppen er enig i, at det er af afgørende betydning, at integrere hensyn til biodiversitet og værdier ved biodiversitet nationalt på tværs af sektorer med henblik på at bevare biodiversitet og sikre bæredygtig brug af naturens ressourcer. Både landbrug, skovbrug, fiskeri og akvakultur er dybt afhængige af velfungerende økosystemer. Tab af biodiversitet og forringelse af økosystemerne vil få alvorlige konsekvenser for disse erhverv, såvel som det vil true fødevaresikkerheden.

92-gruppen har noteret sig, at integration af biodiversitetshensyn på andre relevante områder som råstofindvinding, energiproduktion, produktions af varer, drift og udvikling af byer, infrastruktur og regional planlægning foreslås drøftet på senere partskonferencer.

På baggrund af rapporterne fra SBSTTA og SBI er 92-gruppen alvorligt bekymret for, at beslutningsoplægget til COP 13 bliver for vagt til at føre til øget mainstreaming af biodiversitet i partslandenes sektorpolitikker, love, nationale regnskaber mv. som besluttet ved COP 10.

92-gruppen minder om, at mainstreaming af biodiversitet i de nævnte sektorer også bidrager til implementeringen flere af FN’s Verdensmål.

92-gruppen ser store udfordringer både nationalt og inden for EU-kredsen i at integrere biodiversitet i politikker og regler for de relevante sektorer. Det gælder i særlig grad både EU’s og Danmarks landbrugspolitik.

Anbefalinger til regeringen

Det er af største betydning, at COP 13 træffer beslutninger, der i højere grad er forpligtende for parterne. Beslutninger som fører til hurtige og effektive handlinger for at standse tabet af biodiversitet. Derfor skal biodiversitet mainstreames ind i relevante sektorpolitikker og lovgivning mv. hurtigst muligt og økosystemtilgange (ecosystem approach) skal bringes i anvendelse for at tabet af biodiversitet standses og bæredygtig brug af klodens ressourcer sikres. Derfor anbefaler 92-gruppen, at Danmark arbejder for at COP 13 vedtager SBSTTA 20’s oplæg til COP-beslutning ”XX/15. Mainstreaming of biodiversity across sectors including agriculture, forests, fisheries and aquaculture” med følgende ændringer:

• I punkt 1 ændres ”Uges Parties, and invites other Governments to strengthen their efforts to mainstream conservation and sustainable use of biodiversity within and across various sectors, including...” til ”Decides that Parties shall, and urges other Governments to strengthen their efforts to mainstream conservation and sustainable use of biodiversity within and across all relevant sectors, including...”

• I punkt 2 ændres “Encourages Parties and invites other Governments, as appropriate: ...” til “Calls on Parties and urges other Governments, as appropriate: ...” og i punkt 2 (e) udgår ordet ”voluntary”.

• I punkt 14 ændres “Encourages Parties and invites other Governments to develop and/or enforce, as appropriate, clear legal frameworks for land use that secure conservation and sustainably use biodiversity and national habitats” til “Calls on Parties and urges other Governments to develop and/or enforce, as appropriate, clear legal frameworks for land use that secure conservation and sustainable use of biodiversity and natural habitats;”

• I punkt 15 erstattes “Also encourages” med ”Also calls on” og “invites” erstattes med ”urges” og tilsvarende i punkt 17.

• I punkt 34 erstattes ”Encourages” med ”Calls on” og ”invites” med ”urges” og i punkt 36 erstattes ”Further encourages” med ”Urges” og ”invites” erstattes med ”encourages”.

• I punkt 38 erstattes ”Also encourages Parties” med ”Calls on Parties” og ”invites” erstattes med “urges”. Tilsvarende ændringer for punkt 39 og 40.

• I punkt 45 ændres ”encourages” til ”urges”, i punkt 48 ændres ”Encourages” til ”Calls on” og ”invites” til ”urges” og i punkt 52 ændres ”Urges” til ”Calls on” og ”invites” til ”urges”.

• Beslutter at adresserer vigtigheden af at integrere biodiversitet og biodiversitetshensyn i andre relevante sektorer som minedrift, energiproduktion, i produktionsvirksomheder, i drift og udvikling af byer, i etablering af infrastruktur og regional planlægning senest ved COP 14.

Baggrund

Det gennemgående tema ved COP 13 er ”Mainstreaming af biodiversitet for at skabe trivsel”. Det blev besluttet ved COP 13 I det flerårige arbejdsprogram, at COP 13 skal se nærmere på, hvordan fremdriften i den globale strategiske plan for biodiversitet 2011-2020 kan øges gennem mainstreaming af biodiversitet i de relevante sektorer. Til grund for arbejdet ligger også en rapport og konklusioner fra den internationale ekspert-workshop om mainstreaming af biodiversitet, som blev afholdt i Mexico City i november 2015.

4. Biodiversitetskonventionen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN’s generalforsamling vedtog 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling i september 2015. Verdensmålene, og de langt over 100 tilknyttede delmål, sætter en ramme for den globale udvikling frem til 2030 der gør det muligt for alle verdens lande at mainstreame biodiversitet ind i politikker, planer og programmer på tværs af sektorer.

Delmålene under de 17 verdensmål giver i vid udstrækning mulighed for at anvende en økosystembaseret tilgang til at sikre drikkevand, føde, sundhed mv. Verdensmålene giver dermed et ekstra gear til at øge implementeringen af allerede vedtagne mål i regi af biodiversitetskonventionen, som bør udnyttes til at standse tabet af biodiversitet og genoprette forringede og ødelagte økosystemer.

92-gruppen er opmærksom på, at Danmark generelt støtter øget samarbejde mellem konventionerne blandt andet for at sikre synergi i de konkrete opfølgende indsatser. Derfor er det også oplagt, at Danmark taler for samtænkning mellem biodiversitetsdagsordenen og verdensmålene.

Anbefalinger til regeringen

Det har stor værdi at få skabt synergi på tværs af konventioner og andre internationale aftaler i arbejdet for at løse de globale udfordringer i respekt for de enkelte konventioners mål, strategier og arbejdsprogrammer. Derfor anbefaler 92-gruppen, at Danmark arbejder for at COP 13:

• Benytter verdensmålene for bæredygtig udvikling som en unik anledning til at skabe opmærksomhed om biodiversitet og betydningen heraf for menneskers velbefindende verden over – det er et stærkt argument for at mainstreame biodiversitet ind i forskellige sektorer.

• Fastholder at de 20 Aichi-biodiversitetsmål frem til 2020 er rammen og målene for parternes arbejde med at bevare biodiversitet og sikre bæredygtig brug af naturens ressourcer, men samtidig overvejer fordele og ulemper ved at lade post 2015-dagsordenen være afsæt for en ny strategisk plan for biodiversitet – som må forventes at blive påbegyndt inden for en overskuelig fremtid. Det er dog vigtigt, at fastholde fokus på at nå de 20 Aichi-mål i 2020, og at dette ambitionsniveau ikke svækkes ved at flytte fokus til verdensmålene.

• Beder konventionssekretariatet om at vejlede partslandende, samt nationale og internationale organisationer om, hvordan biodiversitet kan mainstreames ind i nationale planer for udmøntning af verdensmålene.

• Opfordrer parterne til at mainstreame biodiversitet ind i de nationale planer for tildeling af udviklingsbistand med henvisning til den globale strategiske plan for biodiversitet 2011-2020 og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og skaber et link til at biodiversitet og økosystemtilgange kan indarbejdes i FN’s rammer for udviklingsbistand (UNDAF) fx ved at fremme fysiskplanlægning og ligestilling af biodiversitetshensyn som en prioritet.

5. Biodiversitet, klima og klimakonventionen

De globale klimaforandringer har stor betydning for biodiversiteten. Stigende temperaturer, ørkendannelse, svindende udbredelse af havis og større risiko for oversvømmelser er blandt de klimarelaterede faktorer, der påvirker biodiversiteten negativt.

Klimaforandringerne kan forflytte og forandre levesteder for dyr og planter og føre til, at arter uddør. Med det store fokus der i øjeblikket er på løsning af klimakrisen, jf. Paris-aftalen, er der risiko for at de løsninger, der vælges, sker på bekostning af biodiversiteten. Derfor skal hensyn til biodiversitet sikres integreret i klimakonventionens arbejde.

92-gruppen har bemærket, at marine økosystemer stort set ikke behandles i SBSTTA 20 beslutningsdokumentet, hvor der langt overvejende er fokus på terrestriske økosystemer. Men klimaforandringerne har en afgørende betydning for de marine økosystemer.

Danmark har tradition for at forholde sig til de marine problemstillinger i arbejdet under biodiversitetskonventionen, i de senere år især i forhold til udpegning af værdifulde marine områder. Danmark har ligeledes arbejdet for at få biodiversitetshensyn bedre integreret i drøftelserne om skovenes rolle i kampen mod klimaforandringerne, blandt andet i REDD-systemet.

Anbefalinger til regeringen

På den baggrund synes det i tråd med Danmarks hidtidige engagement, at Danmark arbejder for, at COP 13:

• Anerkender de negative effekter klimaforandringerne har på havmiljøet, og derfor adresserer biodiversitet og klimarelaterede problemstillinger knyttet til marine økosystemer (forebygge havforsuring, blegning af koralrev, migration af invasive fiskearter mv.) i beslutningsdokumentet.

• Opfordrer parterne og biodiversitetskonventionens sekretariat til at sikre at beslutninger under klima- og biodiversitetskonventionerne tænkes tæt sammen, således at løsningerne på klimakrisen bliver økosystembaserede og tager hensyn til bevarelsen af biodiversiteten. Det gælder fx skovforvaltning, hvor der skal tages hensyn til biodiversitet og økosystemer i ethvert klimapolitisk tiltag.

Baggrund

Der har været et længerevarende arbejde for at sikre, at beslutninger taget i regi af klimakonventionen dels ikke står i vejen for at nå målene i biodiversitetskonventionen, dels bidrager positivt til implementeringen af biodiversitetskonventionens mål, herunder Aichi-målene. Det handler blandt andet om at sikre økosystembaserede tilgange til klimatilpasning og minimering af de negative effekter ved klimaforandringerne.

6. Beskyttede områder og naturgenopretning

Ved COP 13 skal parterne drøfte det mulige indhold i en kortsigtet handlingsplan for naturgenopretning, og træffe beslutning om, hvordan parterne på det grundlag kan fremskynde udmøntningen af Aichi-biodiversitetsmål 14 (genopretning af økosystemer ud fra et socialt perspektiv) og 15 (genopretning af økosystemer ud fra et natur- og klimatilpasningsperspektiv).

Midtvejsevalueringen i Global Biodiversity Outlook 4 (2014) viste for Aichi-biodiversitetsmål 14, at der ikke er nogen fremdrift at spore for så vidt angår beskyttelse og genopretning af de økosystemer, der leverer essentielle tjenester til mennesker så som rent drikkevand eller bidrager til sundhed, levevilkår eller velvære. Vurderingen viste, at både vådområder og koralrev fortsat er i tilbagegang, og at udviklingen går den gale vej for så vidt angår sårbare befolkningsgrupper, da særligt fattige og kvinder påvirkes negativt af det fortsatte tab af økosystemtjenester.

For Aichi-biodiversitetsmål 15 viste midtvejsevalueringen i Global Biodiversity Outlook 4, at økosystemerne ikke i videre udstrækning er blevet mere robuste og dermed bedre fungerende som kulstofdepoter, som konsekvens af beskyttelses- og genopretningsindsatser. Tværtimod fortsætter afskovningen fortsat stort omfang med tab af kulstofbindingskapacitet til følge. Vurderingen viste også, at der er mange genopretningsindsatser i gang, men at det er umuligt på det foreliggende datagrundlag at vurdere, om det svarer til en genopretningsprocent på 15 inden 2020, svarende til målet.

Ved vurderingen af fremdriften for begge mål blev det konstateret, at der ikke er tilstrækkeligt med data til at udføre en vurdering på det globale niveau.

92-gruppen anerkender de indsatser, der allerede er sat i værk fra mange forskellige aktører, men minder om, at forringelsen af økosystemer fortsat er et problem, både globalt og nationalt, og at det giver stigende udfordringer i relation til at skabe en positiv udvikling for udsatte og fattige befolkningsgrupper samt for at bremse den omfattende uddøen af arter, der er i gang, og de globale klimaforandringer.

Anbefalinger til regeringen

I lyset af at den planetariske grænse for raten af tab af biodiversitet er stærkt overskredet ifølge forskere og at genopretning af forringede økosystemer og truede arter har været et prioriteret fokusområde for SBSTTA og COP i en årrække, anbefaler 92-gruppen, at Danmark arbejder for at COP 13:

• Erkender at genopretning af økosystemer og arter har været et tema i biodiversitetskonventionen i over 20 år og med øget opmærksomhed de seneste seks år, at den planetariske grænse for raten af tab af biodiversitet er stærkt overskredet, at genopretning af økosystemer og deres essentielle tjenester er afgørende for at udsatte og fattige befolkningsgrupper opnår bedre levevilkår, og at midtvejsevalueringen af de 20 Aichi-biodiversitetsmål ikke viste fremdrift for hverken mål 14 eller mål 15.

• Vedtager en kortsigtet men ambitiøs handlingsplan med prioriterede indsatser, der kan accelerere fremdriften i Aichi-biodiversitetsmål 14 og 15 gennem konkrete naturgenopretningsindsatser på globalt plan, og at denne handlingsplan indarbejdes i de nationale strategier og handlingsplaner for biodiversitet (NBSAPs), eventuelt som et tillæg hertil, under hensyntagen til nationale forhold.

• Beslutter at alle lande forud for udarbejdelsen af en national handlingsplan for genopretning af økosystemer skal identificere de konkrete genopretningsbehov gennem nationale analyser af naturens tilstand, og lægger pres på parterne for at de nationale handlingsplaner for beskyttelse og genopretning af økosystemer modsvarer det behov, der konstateres.

• Opfordrer parterne til at gøre brug af de mange hjælpemidler og vejledninger, der allerede er udarbejdet til brug for at gennemføre genopretning af økosystemer.

• Vedtager at beskyttelse og genopretning af økosystemer i overensstemmelse med Aichi-biodiversitetsmål 14 og 15 også gennemføres uden for eksisterende beskyttede områder (Protected Areas).

Baggrund

På baggrund af evalueringen af fremdriften i implementeringen af de 20 Aichi-biodiversitetsmål i Global Biodiversity Outlook 4 fra 2014, træf COP 12 beslutning XII/19 om beskyttelse og genopretning af økosystemer.

SBSTTA 19 bad CBD Sekretariatet om at forberede et forslag til nøgleelementer til en kortsigtet handlingsplan for naturgenopretning, som SBSTTA 20 kunne drøfte med henblik på at give anbefalinger til endelig beslutning ved COP 13.

7. Global Biodiversity Outlook 5, den 6. landerapport samt indikatorer til vurdering af fremskridt mod de 20 Aichi-biodiversitetsmål

Indhold og rammer for Global Biodiversity Outlook 5 skal fastlægges på COP 13. Det bliver et tema at få afklaret snitfladerne mellem IPBES’ – det internationale naturpanels – arbejdsprogram og GBO 5 samt at få et indhold som er relevant i forhold til de beslutninger der skal træffes ved COP 14. IPBES skal udarbejde en global vurdering af tilstanden i biodiversitet og økosystemtjenester som input til GBO 5.

Retningslinjer for indholdet i de 6. landerapporter skal afklares på COP 13. Landerapporterne skal indberettes forud for COP 14. Typisk giver partslandene et billede af fremskridt i implementeringen af biodiversitetskonventionen på det nationale niveau.

Fremdriften i udmøntningen af de 20 Aichi-biodiversitetsmål skal følges gennem et sæt af indikatorer. Indikatorerne er frivillige at benytte for partslandene og kan tilpasse nationale forhold.

COP 13 skal tage stilling til et sæt af indikatorer til den strategiske plan for biodiversitet 2011-2020, der kan benyttes til at måle fremdriften i Aichi-biodiversitetsmålene på det globale niveau samt et sæt af indikatorer, der kan benyttes i forbindelse med FN’s verdensmål.

Anbefalinger til regeringen

Det er vigtigt, at der fortsat stilles krav til afrapporteringerne om fremdriften i at udmønte biodiversitetskonventionen, så beslutningsgrundlaget styrkes. 92-gruppen anbefaler derfor, at Danmark arbejder for at COP 13:

• Vedtager at benytte det rapporteringsskema til den 6. landerapport, som anbefales af SBI 1 i ”Anbefaling 1/10 National reporting”

• Vedtager, at i tillæg til rapporteringsskemaet, skal den 6. landerapport også indeholde en evaluering af effektiviteten af den nuværende beskyttelse og forvaltning af udpegede naturområder (PAs) samt en evaluering af, hvor god overensstemmelser der er mellem eksisterende beskyttede områder og de områder, der har størst økologisk betydning (områder der er vigtige for at sikre en god repræsentation af økosystemer) og områder som er vigtige for at sikre truede arter.

• Opfordrer parterne til at revidere deres valg og brug af indikatorer inden COP 14, så de stemmer overens med de 20 Aichi-biodiversitetsmål og de nationale strategier og handlingsplaner for biodiversitet (NBSAPs).

• Opfordrer parterne til at bruge de samme indikatorer til at følge fremdriften i implementeringen af FN’s verdensmål og Aichi-biodiversitetsmålene, der hvor det ikke vil forringe mulighederne for at følge fremdriften i de respektive mål, og således at der fortsat sikres fokus på de mest ambitiøse mål.

• Undersøger muligheden for at etablere et system af ”basisindikatorer” der er anvendelige for de mest centrale mål – henholdsvis verdensmål og biodiversitetsmål – på nationalt og globalt niveau, som gøres obligatoriske for alle parter at rapportere på via landerapporterne; samt godkender en liste med ”fleksible indikatorer” der er sigende for udviklingen for de øvrige mål, men som er frivillige for landene at benytte (fx afhængig af datatilgængelighed). Det er dog vigtigt at sikre, at dette sker uden at mindske ambitionsniveauet for både biodiversitets- og verdensmålene.

8. Traditionel viden og oprindelige folks rettigheder

COP 13 skal tage stilling til et sæt frivillige retningslinjer for brugen af traditionel viden i forbindelse med bevaring og bæredygtig brug af diversitet. COP 13 skal også tage stilling til et sæt af retningslinjer for udviklingen af lovgivning eller andre mekanismer som fx en handlingsplan, der kan bidrage til en effektiv implementering af biodiversitetskonventionens artikel 8j.

92-gruppen lægger stor vægt på, at Danmark fortsat arbejder for at oprindelige folks rettigheder og muligheder for at bidrage til biodiversitetskonventionens implementering, og at dette indarbejdes i de beslutninger, som COP 13 vedtager.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer