Danmark har brug for en ny handlingsplan

Af Helene Gjerding, policy adviser i 92-gruppen 

Med den nye regering ved magten og den megen tale om ambitioner for en grøn omstilling og social fremgang, er der netop nu en enestående mulighed for at hjælpe danske politikkere med at huske på, at Danmark har brug for en god national handlingsplan for Verdensmålene. Den nuværende nationale handlingsplan, fra den tidligere regering, er i vores optik hverken tilstrækkeligt fokuseret eller ambitiøs nok til, at Danmark kan nå verdensmålene. Den nye handlingsplan, som vi tilskynder den nye regering til at udforme, skal være et rammeværk for, hvordan Danmark gennemfører en bæredygtig udvikling hjemme og bidrager mest muligt til den ude i verden.

92-gruppen og Globalt Fokus har sammen udgivet et politisk papir, som udkom kort inden de mange partimøder og kongresser, der blev afholdt i efteråret. I papiret foreslår vi en række anbefalinger til den nye handlingsplan.

Blandt disse er:

• Den nye handlingsplan skal give regeringen muligheden for at sætte en ny og mere ambitiøs retning, samtænke initiativer inden for forskellige emneområder og sikre uafhængig monitorering af arbejdet for verdensmålene og et bæredygtigt Danmark.

• Handlingsplanen skal baseres på en forudgående ”gap-analyse”, som belyser på hvilke områder, Danmark er længst fra at nå verdensmålene.

• Civilsamfundet skal, sammen med andre interessenter, inddrages i udarbejdelsen af den nye handlingsplan.

• Handlingsplanen skal afspejle, at politiske handlinger inden for landets grænser også har konsekvenser udenfor landets grænser (og omvendt).

• ”Leave no one behind” princippet bør integreres i ny politikformulering. Planen skal række helt ud til marginaliserede mennesker både i Danmark og i Danmarks internationale engagement.

• Regeringen bør præsentere et instrument til at screene al fremadrettet lovgivning for dets po-sitive/negative konsekvenser for opfyldelse af verdensmålene og den bæredygtig forandring – både med hensyn til økonomiske, sociale, klimamæssige og miljømæssige forhold. Forsigtighedsprincippet skal være en integreret del af screenings-instrumentet.

• Regeringen bør nedsætte et tværsektorielt forum af interessenter, som har til opgave at rådgive regeringen om implementering og monitorering af verdensmålene.

• Handlingsplanen vil danne udgangspunkt for årlige statusrapporter på opnåelsen af verdensmålene i Danmark samt status på Danmarks internationale bidrag. Statusrapporterne udarbejdes af en uafhængig instans.

• Handlingsplanen og den årlige statusrapport vil, sammen med faglige eksterne input, f.eks. sta-tusrapporter fra civilsamfundet, udgøre baggrunden for en årlig diskussion i Folketingssalen om Danmarks fremdrift på verdensmålene.

• Danmark vil inden 2022 analysere sit arbejde med verdensmålene overfor verdenssamfundet på det årlige FN-topmøde, High Level Political Forum.

• Regeringen vil arbejde for verdensmålene i EU, bl.a. gennem Det Europæiske Råds arbejdsgruppe for verdensmålene, aktivt arbejde for integration af verdensmål og bæredygtig forandring i det europæiske semester og i EU’s kommende 7-års budget.

Det politiske papir kan læses i sin fulde længde her

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer