Globalt Fokus og 92-gruppens høringssvar: Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Globalt Fokus’ og 92-gruppens høringssvar angående

Forslag til lov om ændring af Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde

Globalt Fokus og 92-gruppen støtter overordnet forslaget om en revidering af loven om internationalt udviklingssamarbejde. De seneste år har budt på store forandringer i internationalt udviklingssamarbejde, bl.a. med vedtagelsen af FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og klimaaftalen ved COP 21 i Paris. Dette bør naturligvis reflekteres i dansk lov. Nedenstående finder I paragrafspecifikke kommentarer og forslag.

§1 Formålsbestemmelse

At FNs Verdensmål skrives ind i formålsbestemmelse, støtter Globalt Fokus og 92-gruppen. Verdensmålenes vedtagelse bør reflekteres i dansk og international politik og derfor naturligvis også i denne lov.

§5 Åbenhed i forvaltningen

Forslaget om at Udenrigsministeriet ikke længere skal være forpligtet til at fremlægge udgiftsrammer fordelt på bilaterale og multilaterale udviklingsaktiviteter, er ikke et forslag Globalt Fokus og 92-gruppen kan støtte. Forslaget vil betyde, at synlighed og dermed opbakning til den multilaterale bistand let går tabt. Det vil være en meget uheldig udvikling, da FN-systemet er pålagt hovedansvaret for at løfte 2030-dagsordenen. Samtidig vil det indebære øget fare for, at problemer vedr. uhensigtsmæssig fordeling af bistand til multilaterale organisationer på kerne- og øremærkede bidrag (som påpeget i seneste DAC Peer Review) ikke får den nødvendige synlighed og bevågenhed.

Vi er generelt bekymrede over manglen på gennemsigtighed i ministeriets udgiftsrammer, herunder at man ikke længere opgør bistanden fordelt på en fattigdomsorienteret- og en global ramme. Gennemsigtighed i budgetter og regnskaber er en grundsten i et oplyst demokrati og ethvert skridt væk fra transparens er problematisk.

§9 Investeringsfonden for Udviklingslande

Fsva. ændringsforslagene i lovforslaget vedr. Investeringsfonden for Udviklingslande, vil vi i det følgende kommentere på punkterne 3, 5 og 6.

Formålsparagraf: Det er positivt, at det i formålsparagraffen gøres klart, at IFUs investeringer skal understøtte ”bæredygtig vækst i udviklingslande”. I denne henseende bør det dog klart præciseres i lovteksten, hvad denne bæredygtighed består i. En sådan præcisering er fraværende i både lovtekst og bemærkninger, som lovforslaget er fremlagt. Det bør tydeligt præciseres, at formålet med IFU er at fremme bæredygtig udvikling og eliminere fattigdom gennem ansvarlige investeringer. Effekten af fondens investeringer bør måles på deres bidrag til opnåelse af FNs Verdensmål, som er den internationalt anerkendte ramme for, hvad der udgør bæredygtig udvikling. Tilsvarende og understøttende bør IFUs investeringer foretaget på ansvarlig vis i tråd med FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNPG). Ovenstående ændringer vil bringe fondens formålsparagraf på linje med tilsvarende DFIer hos like-mindede donorer – f.eks. Swedfund og Finnfind.

Investeringsmandat: I tråd med vores høringssvar ang. den nye udviklingspolitiske strategi, støtter vi op om en afbinding af IFUs investeringsmandat. Vi er grundlæggende enige i Udenrigsministeriets fremlagte overvejelser om denne ændring, og vi mener generelt, at en binding af bistanden er uhensigtsmæssig, og at private partnerne bør udvælges på et transparent og åbent grundlag. En afbinding vil desuden være i tråd med anbefalingerne i det netop afsluttede DAC Peer Review. Endelig kan en afbinding være med til at styrke IFUs fokus på effekterne af de foretagede investeringer, hvilket selvfølgelig bør ske i tråd med ovenstående afsnit.

Udbyttepolitik: I forbindelse med fastlæggelsen af en udbyttepolitik for IFU mener vi, at eventuelle udlodninger til staten som udgangspunkt bør tilfalde Finanslovens §6.3, hvorfra bevillingerne til IFU er foretaget, således at midlerne lægges oveni de 0,7% af BNI, som er regeringens målsætning for udviklingsbistanden og anvendes til formål i tråd med IFUs formål.

Åbenhed: Vi mener, det er vigtigt, at princippet om åbenhed omkring hvordan bistandsmidlerne bruges bevares – også når det gælder IFU. Dette er ikke kun et vigtigt hensyn ift. danske interessenter, men også centralt i vores relation med modtagerlande, deres regeringer, målgrupper og andre partnere. Derfor mener vi ikke, at IFU bør være undtaget offentlighedsloven. Mens vi anerkender virksomheders behov for ikke at skulle dele forretningshemmeligheder bredt, mener vi, at IFU som minimum bør rapportere i flere detaljer for at leve op til UNGP-kravet om at redegøre for, hvordan IFU og investeringsprojekterne adresserer aktuelle og potentielle negative menneskeretseffekter og positivt bidrager til opfyldelsen af fondens formål. Dette krav til åbenhed skærpes i tilfælde, hvor negativ effekt påvises i konkrete projekter.

§ 10 Organisering af udviklingsfaglig rådgivning

Globalt Fokus og 92-gruppen er enige i behovet for at genoverveje mandat og arbejdsområde for Udviklingspolitisk Råd (UPR). På en række områder rummer det fremlagte lovforslag dog problemer, som bør adresseres inden lovforslaget fremsættes i Folketinget:

Politisk udpegning af medlemmer af UPR: Globalt Fokus og 92-gruppen er enige i, at ministeren også fremover vil have behov for uafhængig og fagligt kompetent rådgivning, og at det i sidste ende er ministerens opgave at sikre en sammensætning af UPR, således at dette sikres bedst muligt. Vi finder det omvendt meget bekymrende, hvis ministeren suverænt skal afgøre, hvilke synspunkter og interesser der skal repræsenteres i rådet frem for et system, der sikrer en bred rådgivning fra en sammensat kreds af relevante interessenter.

Et uvildig og sagligt UPR bidrager positivt til ministeriets og ministerens arbejde. Derfor må UPR ikke blive et politisk valgt organ, men bør i stedet repræsentere et bredt udsnit af synspunkter og interesser. Dette sikres kun, hvis indstillingsmuligheden bibeholdes. Globalt Fokus og 92-gruppen opfordrer ministeren til at genoverveje den foreslåede ændring. Ministeriet kan allerede, som nu, vælge blandt indstillede kandidater. Denne mulighed kunne udvides til, at flere organisationer får mulighed for at indstille kandidater, som ministeren kan vælge imellem.

Utilstrækkelig udviklingsfaglig rådgivning: Globalt Fokus og 92-gruppen er enige i, at det overordnet set er en god idé at sammenlægge de funktioner, der i dag varetages af Bevillings komiteen (BK) og UPR. Det er efter vores mening fornuftigt at sikre en øget sammenhæng mellem bevillinger og mere overordnede strategiske overvejelser. Vi er dog bekymrede for, at den helt nødvendige faglige sparring, som ministeriet og ministeren har brug for, særligt efter gentagne sparerunder, ikke vil være at finde i et mindre UPR, der endda vil skulle tage stilling til flere emner, herunder bevillinger.

Vi vil derfor opfordre til, at UPR som minimum bør bestå af ca. 15 medlemmer og at den strategiske rådgivning fastholdes. Der er risiko for, at UPR bliver udelukkende rådgivning vedr. bevillinger. Styrken ved UPR har været den strategiske rådgivning også på emner udenfor bistandsbevillingsområdet, såsom landestrategier, politikkohærens for udvikling o.a. Dette aspekt bør ikke svækkes i en ny struktur.

Det vil styrke den faglige rådgivning, strategiske sammenhæng og accountability, hvis så godt som hele bistandsbudgettet behandles samme sted, hvilket ikke er tilfældet i den nuværende BK. Vi opfordrer derfor til, at ministeriet fremlægger hele budgettet til strategisk diskussion, overvejelse og godkendelse.

Globalt Fokus er en platform for 80 danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder med international udvikling, miljø og humanitært arbejde. Ulandssekretariatet og BØRNEfonden er medlemmer af Globalt Fokus, men er i dette tilfælde ikke medunderskrivere på denne henvendelse.

92-gruppen er i denne sag tegnet af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Dansk International Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam IBIS, Red Orangutangen, Sex&Samfund, U-landsforeningen Svalerne, VedvarendeEnergi, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer