Brev til erhvervs- og vækstminister om virksomheders samfundsansvar 27. maj 2016

Til:
Erhvervs- og vækstminister
Troels Lund Poulsen
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K


Vedr. Regeringens arbejde med virksomheders samfundsansvar

Kære Troels Lund Poulsen

De seneste 10 år er der sket væsentlige fremskridt i både den internationale og nationale udvikling af virksomheders samfundsansvar – til gavn for mennesker og virksomheder verden over: FN’s retnings-linjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP) blev enstemmigt vedtaget af FN’s Menneskeret-tighedsråd i 2011, OECDs retningslinjer for multinationale selskaber blev opdateret samme år, og EU ændrede sin definition af virksomheders samfundsansvar med CSR-strategien fra 2011. I efteråret 2015 blev FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. De anerkender ligeledes betydningen af ansvarlig virksomhedsadfærd for bæredygtig udvikling. Danmark har siden 2008 lanceret to handlingsplaner for virksomheders samfundsansvar, en styrket Mæglings- og Klageinstitution, en handlingsplan for indarbejdelsen af UNGP samt lovpligtig rapportering om samfundsansvar for større danske virksomheder.

Men arbejdet med at styrke virksomheders samfundsansvar er langt fra slut.

Det er budskabet fra 92-gruppens medlemsorganisationer såvel som FN, virksomheder samt senest det hollandske EU-formandskab i denne måned. Der er akut brug for, at EU og medlemslandene går forrest for at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd både inden- og udenfor EU's grænser. Af samme årsag barsler EU-Kommissionen også med en opdateret CSR-strategi senere i år med bl.a. større fokus på menneskerettigheder.

92-gruppen, der samler en række danske civilsamfundsorganisationer, vil derfor gerne benytte femåret for vedtagelsen af UNGP til at fremsende en række anbefalinger, der kan styrke regeringens indsats for at få forretning og bæredygtig udvikling til at gå hånd i hånd. Tidspunktet er særligt relevant, da regeringen er i færd med at iværksætte tiltag, der har stor relevans for virksomheders samfundsansvar, herunder det nyetablerede Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, den danske handlingsplan for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling samt den nye danske udviklingsstrategi. Vi håber i denne sammenhæng at se virksomheders respekt for internationale menneskerettigheds-, miljø- og klimastandarder samt principper for ansvarlig skat stærkt reflekteret i dette arbejde.

Vi opfordrer regeringen til aktivt at arbejde for at:

1. Fremme ansvarlig virksomhedsadfærd med respekt for internationale standarder og retningslinjer i forbindelse med udviklingen af relevante politikker i Danmark, EU og FN. Det er afgørende, at internationale standarder og retningslinjer såsom UNGP, OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder og internationale miljøaftaler bliver inkluderet i regeringens arbejde i forhold til at fremme virksomheders ansvar.

Herunder er det vigtigt, at der bliver sat specifikt fokus på due diligence (nødvendig omhu) – det vil sige, at virksomheder skal lave ordentlige analyser af deres risici og negative påvirkninger på menneskerettigheds-, miljø- og korruptionsområdet samt adressere disse og rapportere åbent herom. En aktiv og systematisk indsats i forhold til at udøve nødvendig omhu kan gøre virksomheder og investorer i stand til at træffe beslutninger, der er med til at fremtidssikre deres investeringer og undgå, at de forårsager menneskerettighedskrænkelser, klima- og miljøskader og/eller skatte eller korruptionsskandaler.

Konkret anbefaler 92-gruppen:

• At regeringen følger Europarådets nye anbefalinger vedrørende implemen-teringen af FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, der blev vedtaget af Europarådets Ministerkomite i marts måned i år. Europarådet anbefaler bl.a., at Europarådets medlemslande udvikler og løbende opdaterer handlingsplaner for implementering af UNGP. 92-gruppen anbefaler i den sammenhæng, at regeringen opdaterer den danske handlingsplan i lighed med, hvad den britiske regering netop har gjort.

• At regeringen derudover følger Europarådets anbefalinger med at gøre arbejdet med nødvendig omhu lovpligtigt, hvor det er nødvendigt. I Danmark er det stadig få virksomheder, der arbejder systematisk med nødvendig omhu, selvom det er 5 år siden, at UNGP blev vedtaget. 92-gruppen anbefaler derfor, at regeringen støtter den franske nationalforsamlings initiativ mht. at gøre arbejdet med nødvendig omhu lovpligtigt på EU-plan især for de største europæiske virksomheder. Dette vil skabe lige konkurrencevilkår for alle europæiske virksomheder.

2. Sætte fokus på behovet for bæredygtighed og respekt for menneskerettigheder i virksomheders ageren for at indfri FNs nye verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvis FN’s verdensmål skal nås indenfor de næste 15 år, er der brug for, at virksomheder bliver ind-draget og bidrager til målenes implementering. Dette reflekteres også tydeligt i regeringens politik og udmeldinger om arbejdet med målene.

Det er dog helt centralt for at sikre langsigtede og holdbare resultater, at der, ved inddragelse af virksomheder i arbejdet med verdensmålene, sættes fokus på mere end kortsigtede forretningsmuligheder. Det kræver fokus på klima- og miljøbeskyttelse, respekt for menne-skerettigheder, ansvarlig skattepraksis, fattigdomsorientering samt ansvarlig afrapportering og resultat-måling. Samme principper er vigtige i forbindelse med udviklingen af nye forretningsmodeller og partnerskaber. Regeringen bør sikre, at virksomheders implementering af OECDs retningslinjer og UNGP bliver reflekteret i handlingsplanen for verdensmålene samt opfølgningen på samme. Efterlevelse af retningslinjerne bør desuden gøres til et krav for, at virksomheder kan indgå i verdensmålspartnerskaber (med-)finansieret af offentlige midler.

3. Fremme efterlevelsen af virksomheders leverandørkædeansvar. Regeringen bør i lighed med G7-landene sætte fokus på at sikre bæredygtige globale leverandørkæder med respekt for internationale menneskerettigheds-, miljø- og klimastandarder. Her er det essentielt, at der arbejdes på at sikre offentliggørelse af leverandørlister og transparens i forhold til virksomheders leverandørkæder. Der har været meget fokus på tekstilindustrien ansvar hidtil, og det fokus bør fortsætte, men der er også andre sektorer i Danmark, hvor der bør være ekstra stor fokus på at sikre bæredygtige globale værdikæder.

Landbrugs- og fødevaresektoren er vigtig i denne sammenhæng, da der er store muligheder men også risici ved investeringer indenfor denne sektor. Regeringen bør også have stort fokus på den offentlige sektor som en positiv drivkraft for danske virksomheders arbejde med at sikre bæredygtige globale leverandørkæder. Den offentlige sektor kan herunder gøre sin indflydelse gældende i forbindelse med offentlige indkøb.

4. Fremme ansvarlige og bæredygtige danske investeringer med global effekt. For at sikre, at danske investeringer i globale virksomheder og projekter foregår på ansvarlig vis, er det vigtigt, at gennemsigtighed samt hensyn til miljø, klima, skatteforhold og menneskerettigheder bliver inkluderet. Den officielle danske vejledning om ansvarlige investeringer er udarbejdet i 2010 inden vedtagelsen af UNGP, og inkorporerer derfor ikke FN’s minimumsforventninger. Derfor anbefaler vi en revision af de nuværende retningslinjer, så investorer får klar vejledning til at implementere FN-retningslinjerne. Det vil sætte positivt fokus på investorers ansvar på UNGP, og imødekomme den øgede efterspørgsel, vi oplever blandt flere og flere investorer og virksomheder efter at leve op til dem.

Vi ser frem til en god dialog med regeringen omkring det fortsatte arbejde med virksomheders samfundsansvar, og håber i den forbindelse på at få et møde med dig indenfor de næste måneder.

Venlig hilsen

Troels Dam Christensen

Koordinator for 92-gruppen – på vegne af følgende organisationer
Afrika Kontakt
Amnesty International Danmark
Care
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
Det Økologiske Råd
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
Greenpeace
IBIS
IWGIA
Mellemfolkeligt Samvirke
Sex og Samfund
U-landsforeningen Svalerne
Verdens Skove
WWF Verdensnaturfonden

 

Brevet er sendt i kopi til udenrigsminister Kristian Jensen, da flere af emnerne også relaterer sig til hans ressortområder.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer